Ratacirile unei fete nesabuite online dating online romanian dating websites

by  |  13-Aug-2015 13:06

Gheorghe Kapsanis «Conştiinţa de sine ccclesioiogică a ortodocşilor de la căderea Constantinopolului până la începutul secolului al XX-lea»).

De aceea, recenta revigorare a Uniaţiei, după prăbuşirea regimurilor ateiste şi activitatea confe­siunilor neoprotestante desfăşurată printre ortodocşi constituie provocări foarte serioase pentru noi şi ele trebuie combătute ca atare, deoarece pun în primejdie mântuirea sunetelor simple «pentru care a murit Hristos» (Romani 14, 15).

De altfel, în societăţile occidentale cu tradiţie romano-catolică şi protestantă, în care există şi funcţionează parohii ortodoxe, prezenţa ortodoxă trebuie să fie o mărturie cuviincioasă a creştinismului autentic, de care de mai multe veacuri s-au lipsit aceste societăţi, din pricina abaterilor papiste şi protestante de la Credinţa Apostolică.

Ortodoxia este ceva mult mai substanţial, ceva ceresc, veşnic: este darul nepreţuit al lui Dumnezeu Cel în Treime slăvit pentru lume.

«credinţa dată sfinţilor o dată pentru totdeauna» (Epistola sobornicească a Sfântului apostol Iuda, 1-3), pe care Biserica noastră Ortodoxă o păstrează nealterată, fără falsificări eretice şi pe care cu multe jertfe am păzit-o în vremuri grele, pentru ca să nu pierdem nădejdea vieţii veşnice.

Noi, popoarele ortodoxe, am primit marea binecuvântare de la Prea Bunul Dumnezeu să purtăm pecetea Sfântului Botez ortodox, să fim părtaşi ai Sfintei Euharistii ortodoxe, să urmăm cu smerenie învăţătura dogmatică a celor şapte Sinoade Ecumenice, ca una ce este singura cale de mântuire şi să păzim «unitatea Duhului întru legătura păcii» (Efeseni 4, 3).

Purtăm în chip mărturisitor moştenirea preţioasă a Credinţei ortodoxe «în vase de lut» (II Corinteni 4, 7), moştenire care constituie în acelaşi timp, cu harul iui Dumnezeu, cuvântul «nădejdii celei dintre noi» (I Petru 3, 15).

Biserica noastră Ortodoxă nu este pur şi simplu chivotul moştenirii istorice a neamurilor noastre.

Community Discussion